Informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest KARNATECH Andrzej Karnat, z siedzibą przy ulicy Osiedle 48, 37-400 Nisko, NIP: 8651004517, REGON: 830216476 (dalej „KARNATECH”).

Gromadzenie Danych

Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane do systemu lub formularza na stronie internetowej.

Wykorzystanie Danych

Wykorzystujemy dane jedynie do umożliwienia użytkownikowi kontaktu z pracownikiem Administratora Danych za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej. W zależności od sprawy lub treści korespondencji, dane mogą być wykorzystane w procesie obsługi danej osoby oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

Zakres Przetwarzanych Danych

Możemy przetwarzać dane obejmujące:

Podstawy Prawne Przetwarzania Danych

Możemy przetwarzać twoje dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych:

Prawo Sprzeciwu

Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania.

Udostępnianie Danych

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe:

Transfer Danych do Krajów Trzecich

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony odbywa się poprzez zastosowanie środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Okres Przechowywania Danych

Okres przechowywania danych jest uzależniony od sprawy lub treści przesłanej korespondencji. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji konkretnego celu przetwarzania.

Dobrowolność Podania Danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przetwarzania nie możemy prowadzić korespondencji, ani poprowadzić sprawy, z którą zwrócił się do nas użytkownik.

Prawa Użytkownika

Masz prawo:

Dane Kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami na adres e-mail:

biuro@karnatech.pl

lub pisząc na adres:

KARNATECH Andrzej Karnat
ul. Osiedle 48, 37-400 Nisko